กองจันทร์ อรุณณี. 2021. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้วันหยุดราชการที่สำคัญและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง”. มมร วิชาการล้านนา 10 (1):48-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/246609.