ใจฉลาด นงลักษณ์, นาตัน จารุวรรณ, เวชญาลักษณ์ ณิรดา, นาคอ้าย นิคม, และ วังศรีคูณ อดุลย์. 2021. “การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1”. มมร วิชาการล้านนา 10 (2):9-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/248281.