ล๊อตเยอร์ ดาราวรรณ, ราชแพทยาคม จำเนียร, และ สมิตานนท์ พนมพัทธ์. 2021. “คุณลักษณะการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ”. มมร วิชาการล้านนา 10 (2):35-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/248856.