ราชฟู โชคชัชกาญ, ราชแพทยาคม จำเนียร, และ อุดมวิศวกุล นพดล. 2021. “การพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่”. มมร วิชาการล้านนา 10 (2):57-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/250440.