วรปญฺญาเมธี (ประทีปทอง) พระใบฎีกาวรัญญู, พรมดี ทรงศักดิ์, และ จิรธมฺโม พระครูสมุห์ธนโชติ. 2021. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลมะเขือเเจ้ เขต 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”. มมร วิชาการล้านนา 10 (2):80-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/251438.