สุพฺรหฺมปญฺโญ พระมหาธณัชพงศ์, และ (บุญช่วย ดูใจ) พระครูพิพิธสุตาทร. 2021. “วัด: รมณียสถานในสมัยพุทธกาล”. มมร วิชาการล้านนา 10 (2):105-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/253277.