พุทธารักษ์ ชนิกานต์, บุญจิตร์ ญาณิศา, และ เพ็ชรพวง โสภณ. 2022. “การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. มมร วิชาการล้านนา 11 (1):87-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/254667.