นามประดิษฐ์ อนุสรณ์, พุทธประเสริฐ ชูชีพ, และ ยงค์กมล สุทธิพงศ์. 2023. “ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมแนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์”. มมร วิชาการล้านนา 12 (1):112-21. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/259209.