ใจขวาง ชนกพร, และ ทิพยเกษร สุทธิกัญจน์. 2022. “ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม”. มมร วิชาการล้านนา 11 (2):83-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/260004.