ทองแท้ พัชรีภรณ์, และ วิชลัย อนงค์ศิริ. 2023. “ประสิทธิผลของเทคนิคเคดับเบิ้ลยูแอล-พลัส (KWL-Plus) ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร)”. มมร วิชาการล้านนา 12 (1):11-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/264741.