วงศ์ณาศรี ปัณณพงศ์, พรมจักร์ วีรนุช, และ (ปิยะพงค์ ปิยวํโส) พระครูประสาทสรคุณ. 2023. “นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน”. มมร วิชาการล้านนา 12 (1):104-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/264796.