พรมจักร์ วีรนุช, อยู่เมือง ณฐภัทร, และ ประพาน เกษม. 2023. “ปัญหาการจัดสวัสดิการแรงงาน”. มมร ล้านนาวิชาการ 12 (2):113-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/269458.