[1]
กันทะใจ ร., “การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”, mbulncjo, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–10, ก.ย. 2018.