[1]
รัตน์เลิศลบ อ., “ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”, mbulncjo, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 37–47, ธ.ค. 2018.