[1]
ฉัตรเท ศ., “การสร้างสัมพันธภาพในการครองเรือนของคู่สมรสเชิงพุทธ”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 92–100, มิ.ย. 2019.