[1]
พวงแก้ว ภ., “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 49–59, มิ.ย. 2019.