[1]
เฮงชัยโย จ., “ผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 40–48, มิ.ย. 2019.