[1]
ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์) พ. ณ., “ท่าไม...ความอดทนของคนเราทุกวันนี้จึงตกต่่าลง และสัจธรรมค่าสอนที่ส่าคัญของพุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขสภาวะทางจิตใจของคนเราได้อย่างไร ?”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 8–16, มิ.ย. 2019.