[1]
อุชุจาโร พ., “วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่อง ในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 34–41, ม.ค. 2020.