[1]
โลกานุวัตรเสถียร ว., “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 71–80, ม.ค. 2020.