[1]
เสวกวิ อ., “การนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 88–93, ม.ค. 2020.