[1]
มะรือสะ อ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในการบริหารหลักสูตร”, mbulncjo, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 1–8, ม.ค. 2020.