[1]
ตุ้ยทัง น. .-., “แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”, mbulncjo, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 32–39, มิ.ย. 2020.