[1]
ชัยสมภาร พ., “เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎก อรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท”, mbulncjo, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 95–101, มิ.ย. 2020.