[1]
supreecha chamnanphuttiphon, “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักพรหมวิหารธรรมของผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง”, mbulncjo, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 55–63, ธ.ค. 2020.