[1]
K. Korree, “รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดภาวะหนี้สิน ของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”, mbulncjo, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 55–66, มิ.ย. 2020.