[1]
W. Rawengwan, “การพัฒนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ และการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่เรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน โดยการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ”, mbulncjo, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 33–45, ธ.ค. 2020.