[1]
โฆสิตวํโส (ชัยวงศ์) พ., “ศึกษากระบวนการฝึกอบรมพระนวกะตามหลักวัตร 14 ของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี”, mbulncjo, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 8–14, ธ.ค. 2020.