[1]
สถิตปรีชาโรจน์ ป., “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเกษตรตามศาสตร์พระราชา (พ.ศ. 2559-2560)”, mbulncjo, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 77–85, ธ.ค. 2020.