[1]
ลิ่มมังกูร จ. และ ประสมสุข ธ., “การพัฒนาหลักสูตรความสามารถ ”, aj. mbu. lnc., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 95–104, มิ.ย. 2021.