[1]
ทับแอน น., “การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”, mbulncjo, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 88–94, มิ.ย. 2021.