[1]
กองจันทร์ อ., “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้วันหยุดราชการที่สำคัญและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง”, mbulncjo, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 48–57, มิ.ย. 2021.