[1]
ใจฉลาด น., นาตัน จ. ., เวชญาลักษณ์ ณ. ., นาคอ้าย น. ., และ วังศรีคูณ อ., “การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1”, mbulncjo, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 9–18, ธ.ค. 2021.