[1]
ล๊อตเยอร์ ด., ราชแพทยาคม จ. ., และ สมิตานนท์ พ., “คุณลักษณะการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ”, mbulncjo, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 35–46, ธ.ค. 2021.