[1]
ราชฟู โ., ราชแพทยาคม จ. ., และ อุดมวิศวกุล น. ., “การพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่”, mbulncjo, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 57–68, ธ.ค. 2021.