[1]
วรปญฺญาเมธี (ประทีปทอง) พ. ., พรมดี ท., และ จิรธมฺโม พ. ., “การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลมะเขือเเจ้ เขต 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”, mbulncjo, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 80–87, ธ.ค. 2021.