[1]
สุพฺรหฺมปญฺโญ พ. และ (บุญช่วย ดูใจ) พ. ., “วัด: รมณียสถานในสมัยพุทธกาล”, mbulncjo, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 105–113, ธ.ค. 2021.