[1]
พุทธารักษ์ ช., บุญจิตร์ ญ., และ เพ็ชรพวง โ., “การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”, mbulncjo, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 87–94, มิ.ย. 2022.