[1]
ใจขวาง ช. และ ทิพยเกษร ส., “ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม”, mbulncjo, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 83–96, ธ.ค. 2022.