[1]
วงศ์ณาศรี ป., พรมจักร์ ว., และ (ปิยะพงค์ ปิยวํโส) พ., “นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน”, mbulncjo, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 104–111, มิ.ย. 2023.