กันทะใจ ร. “การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 7, ฉบับที่ 1, กันยายน 2018, น. 1-10, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/145920.