ก้อนแก้ว พ. “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 9-16, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/152851.