รัตน์เลิศลบ อ. “ความต้องการของครูต่อแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 37-47, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/154962.