ฉัตรเท ศ. “การสร้างสัมพันธภาพในการครองเรือนของคู่สมรสเชิงพุทธ”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 92-100, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/162944.