สุขศิริ ว. “บทบาทผู้นำชุมชนกับการธำรงอัตลักษณ์ประเพณีแห่ดาวบ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 17-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175181.