พวงแก้ว ภ. “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 49-59, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175418.