ยังสามารถ พ. “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 60-67, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175423.