เฮงชัยโย จ. “ผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 40-48, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/175428.