อุชุจาโร พ. “วิเคราะห์พระเจ้าทรงเครื่อง ในล้านนาตามแนวพุทธศิลป์”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, น. 34-41, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/177808.