โลกานุวัตรเสถียร ว. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, น. 71-80, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/182649.